Daily Archives: 11.05.2015

Nhất sinh nhất thế nhất song nhân – Chương 16 quyển 4

Chương 16 – Thọ yến đẫm máu Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương Chương này chưa có gì gọi là đẫm máu, cái tựa chương lừa tềnh ghê hồn ————————————————————————————–

Đăng tải tại Khác | 1 phản hồi